آموزش استفاده از CD/DVD به عنوان Repository

استفاده از DVD  به عنوان Local Repository

 

نصب package  ها بر روی سرور هایی که فاقد اینترنت هستند و به Repository  های پیش فرض متصل نمی شوند و یا پکیج های خاص و یا حجم بالا یکی از معضلات  کاربران لینوکسی است. در این آموزش قصد داریم به صورت مرحله به مرحله نحوه استفاده از DVD به عنوان Local Repository  را بررسی کنیم.

 

 • ابتدا ISO مورد نظر (Installation ISO) را به یک دایرکتوری Mount  میکنیم.
# mount -o loop /home/hamed/RHEL7.1.iso /mnt

 

در صورتی که از DVD استفاده میکنیم باید به شکل زیر مسیر DVD Rom  را وارد نمائیم.

# mount -o loop /dev/sr0  /mnt

 

در مسیر  /etc/repos.d  ایجاد میکنیم که باید با .repo  خاتمه یابد به عنوان مثال localrepo.repo و مقادیر زیر را در آن وارد خواهیم کرد.

Cat /etc/repos.d/localrepo.repo

 

[LocalRepo]

name=Local Repository
baseurl=file:///mnt
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

 

حال نوبت پاک کردن کش yum  است که این کار نیز با دستور زیر انجام میگیرد.

# yum clean all

در نهایت با دستور yum install Package-name پکیج مورد نظر را نصب میکنیم. در اینجا به عنوان نمونه پکیج vsftpd  را نصب خواهیم کرد.

# yum install vsftpd

 

Loaded plugins: fastestmirror

LocalRepo                        | 3.6 kB   00:00
(1/2): LocalRepo/group_gz                 | 157 kB  00:00
(2/2): LocalRepo/primary_db                | 2.7 MB  00:00
Determining fastest mirrors
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package vsftpd.x86_64 0:3.0.2-9.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
Package     Arch      Version        Repository     Size
================================================================================
Installing:
vsftpd     x86_64     3.0.2-9.el7      LocalRepo     165 k
 
Transaction Summary
================================================================================
Install 1 Package
 
Total download size: 165 k
Installed size: 343 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
warning: /cdrom/Packages/vsftpd-3.0.2-9.el7.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5: NOKEY
Public key for vsftpd-3.0.2-9.el7.x86_64.rpm is not installed
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Importing GPG key 0xF4A80EB5:
Userid   : "CentOS-7 Key (CentOS 7 Official Signing Key) <security@centos.org>"
Fingerprint: 6341 ab27 53d7 8a78 a7c2 7bb1 24c6 a8a7 f4a8 0eb5
Package  : centos-release-7-0.1406.el7.centos.2.3.x86_64 (@anaconda)
From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Is this ok [y/N]: y
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : vsftpd-3.0.2-9.el7.x86_64                  1/1
Verifying : vsftpd-3.0.2-9.el7.x86_64                  1/1
 
Installed:
vsftpd.x86_64 0:3.0.2-9.el7
 
Complete!

 

به یاد داشته باشید این روش فقط محدود به ماشینی خواهد بود که DVD  بر روی آن Mount  شده است.

استوریج
خرید تبلت
Best Web Hosting